ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst met en elk aanbod van Crownstone B.V. in verband met het Crownstone abonnement. Door het aanvaarden van een door Crownstone gedaan aanbod of het aangaan van een overeenkomst met Crownstone, aanvaardt u dat deze Algemene Voorwaarden van toepassinge zijn.

Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 april 2020 en aan deze voorwaarden kan worden gerefereerd met de term ‘Algemene Voorwaarden voor het Crownstone Abonnement’.

MODULE 1 - ALGEMEEN

ARTIKEL 1. Begrippen

Hieronder worden de belangrijkste begrippen van deze Algemene Voorwaarden zo goed mogelijk uitgelegd.

 • Abonnement: Een Overeenkomst tussen u en Crownstone voor de levering van en/of het verrichten van een reeks van Diensten en/of Servicewerkzaamheden in verband met de Crownstones. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor de Crownstones.
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen u gebruik kan maken van uw Herroepingsrecht.
 • Diensten: Alle diensten die Crownstone aan u levert in verband met de Crownstone producten en het Crownstone abonnement, waaronder de Software, de data diensten, de functies zoals schakelen, dimmen, en energieverbruik meten, of verstrekking van andere gegevens of data, informatie, (derden) functionaliteit of (digitale) content (van derden), die onderdeel zijn van de Crownstones producten of onderdeel van een Abonnement.
 • Crownstone: Crownstone B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66065208.
 • Gebruiksrecht: Een (sub)licentie voor het gebruik van (een deel van) de Software en/of van (een van) de Diensten.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor u om binnen de Bedenktijd (alsnog) af te zien van een Overeenkomst.
 • Module: een sectie van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn op­genomen ten aanzien een specifiek onderwerp of een specifieke Dienst.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen u en Crownstone waarbij Crownstone de Crownstones aan u verkoopt, verhuurt en/of de overeen­ komst(en) waarbij u gebruikmaakt van (een van) de Diensten en/of de Servicewerkzaamheden van Crownstone in verband met de Crownstones, zoals het Abonnement.
 • Partijen: U en Crownstone.
 • Servicewerkzaamheden: Werkzaamheden door of namens Crownstone verricht met betrekking tot de Crownstones, de Software en/of de Diensten, als onderdeel van de Crownstones (garantie) of als onderdeel van een Abonnement, inclusief de ondersteuning door Crownstone in verband met (de werking of een storing aan) de Crownstones, zoals plaatsing, montage, installatie, activering en ingebruikname van de Crownstones, op afstand of door een bij u aanwezige installateur of een andere deskundige.
 • Software: Object- of broncode(s) in een voor de Crownstones leesbare vorm, waaronder direct uitvoerbare programma’s, firmware en gebruikersdocumentatie in schriftelijke of elektronische broncodevorm, die u koopt en/of downloadt of waar voor u via Crownstone een licentie aanschaf t, met inbegrip van alle updates, gewijzigde of herziene versies die onder de Overeenkomst worden aangeboden.
 • (Het product) De Crownstone: Een slimme schakelaar waarmee u kan schakelen, dimmen, en energieverbruik kan meten. Crownstone bestaat uit een kleine module waarop Software is geïnstalleerd. De Crownstones worden geleverd met een Nederlandse en Engelse handleiding.
 • Randapparatuur: Apparatuur die is verbonden met de Crownstones en eventueel bediend of afgelezen kan worden met de Crownstones. Randapparatuur kan zowel bestaan uit apparatuur die wordt aangeboden door Crownstone als uit producten die door derden worden aangeboden.
 • U: de (rechts)persoon die in het kader van deze Algemene Voorwaarden als wederpartij van Crownstone wordt beschouwd.

ARTIKEL 2. Aanbod

 1. Elk aanbod van Crownstone is vrijblijvend, behalve als er uitdrukkelijk een uitzondering is gemaakt of als er een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. De beschrijvingen van de Crownstone producten, functionaliteiten, abonnementen, prijzen en diensten, zijn zo accuraat en volledig mogelijk opgesteld. Deze beschrijvingen binden Crownstone slechts als ze uitdrukkenlijk schriftelijk zijn bevestigd. Vergissingen of fouten in een aanbod binden Crownstone niet. Elk aanbod is onder voorbehoud van wijzigen en zo lang de voorraad strekt.
 3. Crownstone mag een bestelling of order weigeren zonder opgave van redenen en zonder een schadevergoeding te betalen.

ARTIKEL 3. Randvoorwaarden

 1. Voor de aanschaf of huur van de Crownstones, het afsluiten van het Crownstone abonnement, en het gebruik maken van Crownstone diensten gelden randvoorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Crownstone kan in de loop van de tijd de randvoorwaarden veranderen, wat uw verantwoordelijkheid onverminderd laat. Het gebruik van de Crownstone producten, het abonnement, en de diensten, kan door één of meer van deze voorwaarden worden beïnvloed of verhinderd.
 2. Voor de goede werking van de Crownstones, het abonnement en de diensten, geldt dat u moet beschikken over (onder meer):
  • Stopcontacten met genoeg ruimte in de inbouwdoos om een Crownstone inclusief bedrading te behuizen;
  • Plafondverlichting met voldoende ruimte boven het plafond of in de voet van de plafondlamp;
  • Een goed werkende internet verbinding;
  • Een smartphone (Android of iPhone).
  • Voldoende inzicht en inschattingsvermogen om op verantwoordelijke wijze Crownstones te installeren.
 3. De laatste versie van de software wordt aanbevolen om toegang te krijgen tot de Crownstone hardware en diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om software updates zo snel mogelijk uit te voeren.
 4. Crownstone biedt het Crownstone abonnement alleen aan in regionaal beperkte gebieden. Crownstone biedt het abonnement niet aan buiten Nederland.
 5. U moet gerechtigd zijn Crownstones te mogen plaatsen achter stopcontacten en lichtpunten.
 6. U dient 18 jaar of ouder te zijn.
 7. Crownstone kan (laten) controleren of aan de voorgaande bepalingen voldoet of zich daaraan houdt. Indien dat niet zo is, mag Crownstone de overeenkomst ontbinden of een bestelling weigeren, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn.

ARTIKEL 4. Overeenkomsten

 1. Een Overeenkomst tussen u en Crownstone komt tot stand doordat Crownstone u een aanbod doet en u dit aanbod zonder wijziging accepteert, onder voorbehoud van de opschortende voorwaarde van lid 2 van dit artikel.
 2. Als u een aanbod via internet of per e-mail aanvaardt, stuurt Crownstone u zo spoedig mogelijk via internet of per e-mail een ontvangstbevestiging. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Crownstone is bevestigd, kunt u de Overeenkomst ontbinden.
 3. Crownstone kan controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen en of u de Overeenkomst op een verantwoorde wijze aangaat. Als Crownstone op grond daarvan goede redenen heeft om geen Overeenkomst met u aan te gaan, kan een bestelling of een aanvraag geweigerd worden of kunnen er specifieke voor waarden worden gesteld.
 4. Crownstone kan derden inschakelen bij uitvoering van een Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor de diensten van deze derden.
 5. Een Overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van de controle van eisen en randvoorwaarden zoals vermeld in artikel 3.2 van deze Module.

ARTIKEL 5. Herroepingsrecht

 1. U kunt elke Overeenkomst binnen een Bedenktijd van 14 dagen kosteloos en zonder opgave van redenen ontbinden. De Bedenktijd gaat in op het moment dat het Abonnement wordt geactiveerd door het in gebruik nemen van de Crownstones via de Crownstone app.
 2. U kunt de Overeenkomst ontbinden door: - te bellen naar 010-3073955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten);
  • een brief te sturen naar Crownstone, Stationsplein 45 d1.118, 3013 AK Rotterdam of via email te ontbinden (zie contactgegevens in de laatste module);
 3. Wanneer u na activatie de Overeenkomst ontbindt volgens de voorwaarden van dit artikel 5 wordt er een telefonische afspraak gemaakt. In deze afspraak wordt u - in goed overleg - gevraagd om oftewel de Crownstones te deinstalleren en te retourneren of wordt de Crownstone installatie in een zodanige modus gezet dat de functies en diensten van Crownstone komen te vervallen. Crownstone zal vervolgens uw abonnement stopzetten.

ARTIKEL 6. Levering

 1. Crownstone streeft ernaar om geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk uit te voeren en neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van bestellingen en aanvragen van de Crownstones en van Diensten en/of Servicewerkzaamheden. Crownstone bepaalt op welke manier er wordt geleverd.
 2. Als een bezorging is vertraagd of een levering niet (volledig) kan worden uitgevoerd ontvangt u hier van zo spoedig mogelijk bericht. U kunt in dat geval de Overeenkomst kosteloos ontbinden, echter zonder recht op schadevergoeding. U kunt niet ontbinden als de vertraging aan u te wijten is, bijvoorbeeld doordat u onjuiste informatie heef t verstrekt of niet meewerkt. Ook als er sprake is van overmacht van Crownstone kunt u niet ontbinden. Bij ontbinding volgens het vorige lid betaalt Crownstone het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug. Crownstone is niet aansprakelijk wanneer een levertijd wordt overschreden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Crownstone. Hierbij gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel 7 van deze Module. Als plaats van levering of uitvoering geldt het adres dat u aan Crownstone heeft opgegeven. Crownstone kan een bestelling in delen afleveren of (laten) verrichten. Crownstone heeft het recht om op ieder moment de levering van de Crownstones, de Diensten en/of de Servicewerkzaamheden te stoppen of te wijzigen, zonder enige plicht tot schadevergoeding. Het risico op schade of verlies van een de Crownstones gaat naar u over op het moment dat de Crownstones is geplaatst en geactiveerd en u de werkbon heeft ondertekend voor oplevering. de Crownstones gaat in eigendom op u over nadat u volledig heeft betaald. Tot die tijd blijft de Crownstones eigendom van Crownstone, maar gaan de risico’s wel op u over zoals in het vorige lid omschreven.

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid van Crownstone; garanties in het algemeen

 1. Crownstone staat ervoor in dat de Producten, het Abonnement, de Diensten, en/of de Servicewerkzaamheden voldoen aan de Overeenkomst en - voor zover van toepassing - de redelijke eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid en/of vakmanschap en aan de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
 2. Van Crownstone data is niet noodzakelijkerwijs een backup beschikbaar. Bij het terugzetten naar fabrieksinstellingen kunnen verbruiksgegevens verloren gaan. U aanvaardt deze (gebruiks)beperkingen.
 3. Crownstone is slechts aansprakelijk indien en voor zover de schade veroorzaakt wordt door een aan Crownstone toe te rekenen tekortkoming en u daardoor rechtstreeks schade lijdt. Crownstone is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht.
 4. Wanneer de schade het gevolg is van een besluit van Crownstone om informatie of content, Software en Diensten daarbij inbegrepen, te verwijderen, niet te bewerken of te updaten, is Crownstone niet aansprakelijk.
 5. Crownstone is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade als gevolg van derving van inkomsten, winst, of verlies, beschadiging of beperking van (het gebruik van) gegevens.
 6. Als Crownstone verplicht is tot het betalen van schadevergoeding zal deze nooit meer bedragen dan € 1.000 (duizend euro) per individuele klant of, indien de schade wordt gedekt door een ver­zekering van Crownstone, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel 7 gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Crownstone; of indien er sprake is van aansprakelijkheid die op grond van dwingend recht niet kan worden uitgesloten.
 8. Elke vordering tot schadevergoeding verloopt na één jaar nadat de schade is ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, en in elk geval na verloop van drie jaren na de levering van de Crownstones.
 9. U moet schade zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan aan Crownstone melden, tenzij u aannemelijk maakt dat u de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 10. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel 7 gelden ook voor door Crownstone ingeschakelde derden.

ARTIKEL 8. Prijzen, tarieven en betaling

 1. De kosten die u aan Crownstone betaalt zijn de aanschafprijs van de Crownstones (indien bij Crownstone gekocht), het tarief van het Abonnement, de huurprijs, de Diensten en/of de Servicewerkzaamheden, plus eventueel verschuldigde (administratie)kosten, BTW en andere van toepassing zijnde belastingen of heffingen.
 2. De prijzen en tarieven zijn vermeld in de bevestiging die u na aanvaarding van een aanbod van Crownstone ontvangt en op de website van Crownstone.
 3. Aanvullende kosten voor afzonderlijk overeengekomen Diensten en/of Servicewerkzaamheden, worden vermeld op de website van Crownstone, op het orderformulier, de aankoopbevestiging of anderszins.
 4. U betaalt de aan Crownstone verschuldigde bedragen te allen tijde via automatische incasso.
 5. De betaling dient te geschieden op een door Crownstone aangegeven rekening­ nummer (IBAN) en binnen de door Crownstone gestelde betalingstermijn. Wanneer u niet op tijd betaalt, ontvangt u van Crownstone een herinnering. U krijgt dan 14 dagen de tijd om alsnog te betalen zonder dat Crownstone extra kosten in rekening brengt. Crownstone kan eerst proberen om alsnog te incasseren.
 6. Als u niet binnen 14 dagen na de eerste herinnering betaalt, brengt Crownstone kosten in rekening. U bent over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en u betaalt alle kosten die Crownstone of een door Crownstone ingeschakelde derde maakt om alsnog van u betaald te krijgen. Dit zijn gerechtelijke en buiten­ gerechtelijke kosten, tot maximaal de wettelijk toegestane kosten per factuur. De hoogte van deze kosten wordt vermeld in de betalingsherinnering.
 7. Voor zakelijke klanten geldt dat wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten onmiddellijk na overschrijding van de betalingstermijn in rekening kunnen worden gebracht.
 8. Als u niet op tijd betaalt of u bij de uitvoering van uw verplichtingen uit een Overeenkomst in verzuim bent, kan Crownstone een aanbod onmiddellijk annuleren en/of een Overeenkomst onmiddellijk ontbinden, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn. U moet in dat geval alle bedragen die voor de datum van annulering en/of ontbinding verschuldigd waren nog wel betalen.
 9. Bij klachten of bezwaren moet u de facturen van Crownstone toch betalen, tenzij u binnen de betalingstermijn schriftelijk een gemotiveerde klacht indient. In dat geval hoeft u niet te betalen totdat Crownstone een beslissing neemt over uw klacht.
 10. U moet onjuistheden in door u verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Crownstone melden.

ARTIKEL 9. Privacy

 1. Crownstone en haar groepsvennootschappen gaan zorgvuldig en volgens de wet met uw gegevens om. Crownstone gebruikt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de uitvoering van uw Overeenkomst, voor service- en commerciële berichten. Voor commerciële berichten kunt u zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink in onze e-mails, of per brief aan Crownstone, Stationsplein 45 d1.118, 3013 AK Rotterdam. Op de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de Crownstones is onze privacy policy van toepassingen.

ARTIKEL 10. Wijziging van de Algemene Voor­ waarden, prijzen en/of tarieven

 1. Crownstone mag deze Algemene Voorwaarden op ieder moment (eenzijdig) wijzigen.
 2. Crownstone kan haar prijzen en/of tarieven veranderen. Redenen hier voor zijn onder meer marktontwikkelingen en wijzigingen in de kosten van Crownstone of haar toeleveranciers.
 3. Als Crownstone de Algemene Voorwaarden of de prijzen en/of tarieven wijzigt, dan wordt dit tenminste tien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan u bekendgemaakt.
 4. Bekendmaking vindt plaats per post of per e-mail en via de website van Crownstone. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.
 5. Heeft u een huurovereenkomst voor de Crownstones of een Abonnement en bent u het niet eens met een wijziging van de Algemene Voor waarden of een voor u geldende stijging van de prijzen en/of tarieven? Dan kunt u uw huurovereenkomst of Abonnement ontbinden binnen acht werkdagen nadat u bericht ontvangt van de wijziging. Uw Overeenkomst eindigt dan op de datum dat de wijziging ingaat. Crownstone hoeft u geen (schade)vergoeding te betalen in verband met de voortijdige beëindiging van uw Overeenkomst. Deze bepaling geldt niet voor wijziging van de Algemene Voorwaarden vanwege gewijzigde wet- of regelgeving of aangepaste tarieven als gevolg van een wijziging van overheidsheffingen of belastingen.
 6. Zolang een aanbod van Crownstone door u nog niet is geaccepteerd kan Crownstone prijzen eenzijdig wijzigen. U ontvangt geen terugbetaling als prijzen worden verlaagd of bij een promotionele actie na aankoop of aanvaarding van een aanbod.

ARTIKEL 11. (Aanvullende) algemene voorwaarden

 1. Voor Servicewerkzaamheden door een door Crownstone ingeschakelde monteur, installateur of een andere deskundige
  gelden, in aanvulling op deze Algemene Voor waarden, de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC ) van Uneto-Vni (de meest recente versie).
 2. Voor Randapparatuur kunnen aan­ vullende algemene voor waarden gelden die specifieke bepalingen bevatten ten aanzien van de betreffende Randapparatuur.
 3. Als bepalingen van de hierboven vermelde algemene voorwaarden afwijken of in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, gaan deze Algemene Voorwaarden voor.

ARTIKEL 12. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik

 1. Als de oorzaak van een storing of probleem onjuist of onzorgvuldig handelen of nalatigheid van u is, worden de kosten voor het oplossen daar van en/of de vervanging van de Crownstones bij u in rekening gebracht.
 2. Met onjuist of onzorgvuldig handelen of nalatigheid bedoelt Crownstone (in ieder geval): - een ondeskundige en/of onzorgvuldige behandeling van de Crownstones; - het niet zorgvuldig volgen van de installatie handleiding; - het onjuist instellen van de Crownstones; - het niet tijdig uitvoeren van software updates voor de Crownstones.

ARTIKEL 13. Klachten

 1. Heeft u een klacht over Crownstone? Stuur via onderstaande contactgegevens uw klacht naar Crownstone. We zullen vervolgens aangeven hoe we u klacht zullen afhandelen.
 2. Als u niet binnen bekwame tijd klaagt, dan mag Crownstone er van uitgaan dat het aan u geleverde voldoet aan de Overeenkomst en door u is aanvaard en goedgekeurd.

ARTIKEL 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Crownstone probeer t geschillen zoveel mogelijk in goed overleg met u op te lossen. Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen, beslist de bevoegde rechter in Rotterdam.
 3. U kunt met Crownstone afspreken om voor de oplossing van een geschil niet naar de rechter te gaan maar gebruik te maken van alternatieve geschillen­ beslechting, waaronder arbitrage, bindend advies of een geschillen­ commissie.
 4. Een klacht met betrekking tot een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden kan niet worden voorgelegd aan de in de Kwaliteitscriteria (vermeld in artikel 13.1 in deze Module) genoemde Geschillencommissie.

ARTIKEL 15. Diversen

 1. Als blijkt dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, vernietigbaar en/of niet afdwingbaar is, dan blijven de andere bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gewoon geldig.
 2. Wanneer Crownstone geen beroep doet op een recht of bepaling van een Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden, mag dat niet worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen van die Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.
 3. Crownstone kan u per e-mail of per brief mededelingen sturen naar het (e-mail) adres dat u aan Crownstone doorgeeft of als uw adres niet bekend is, door middel van een mededeling op de website van Crownstone. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Crownstone uw goede e-mailadres en (woon)adres heeft.
 4. Alle rechten en verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van een Overeenkomst te blijven bestaan, blijven na beëindiging daar van geldig. Dat geldt in ieder geval voor de artikelen 7, 9, en 14 van Module 1, artikel 1 van Module 2 en artikel 1 en 2 van Module 6.
 5. Crownstone kan (een deel van) de rechten en plichten uit een Overeenkomst aan een derde overdragen. Als Crownstone haar verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde overdraagt, heeft u het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van overdracht van een onderneming door Crownstone.

MODULE 2 - HUUR EN GEBRUIK VAN CROWNSTONES

ARTIKEL 1. Duur en beëindiging huurovereenkomst

 1. Een huurovereenkomst komt tot stand door acceptatie door Crownstone van een door u (elektronisch) ingevuld en ondertekend formulier.
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij er een bepaalde duur is overeengekomen. U kunt de huurovereenkomst op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. Ingeval van het einde van de huurovereenkomst, dient u contact op te nemen met Crownstone en wordt er in overleg gekozen voor a) het in goede staat terugsturen van de Crownstones aan Crownstone of b) het via software laten vervallen van de Crownstone functies. Indien tot terugsturen wordt overeengekomen, ontvangt u een demontage handleiding voor het zelfstandig demonteren van de Crownstones en een adres waar u de producten naar retour zendt.
 4. Indien er tot een retour is overeengekomen en u de Crownstones niet tijdig terugstuurt, blijven uw verplichtingen uit de huurovereenkomst doorlopen, waaronder uw verplichting tot het maandelijks voldoen van de huurprijs via automatische incasso, totdat Crownstone de Crownstones ontvangen heeft.
 5. Huur van de Crownstones is onlosmakelijk verbonden met het Abonnement, zowel tijdens het aangaan van de huurovereenkomst als bij beëindiging daarvan. Dat wil zeggen geen huur van de Crownstones zonder Abonnement en beëindiging van de huurovereenkomst betekent ook einde van het Abonnement.

ARTIKEL 2. Verplichtingen huurder

 1. De Crownstones blijven eigendom van Crownstone. U mag de Crownstones niet in andere plaatsen aanbrengen dan in het adres genoemd tijdens het afsluiten van de huurovereenkomst. U mag de Crownstones ook niet aan derden uitlenen, verkopen of aan derden ter beschikking stellen.
 2. U bent verplicht de Crownstones overeenkomstig de aard en de bestemming te gebruiken, de door Crownstone gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen en de Crownstones te behoeden voor beschadiging.
 3. U moet de Crownstones in goede staat houden en mag geen wijzigingen aan de Crownstones aanbrengen.
 4. De Crownstones mogen alleen door uzelf, uw inwonende gezinsleden, en uw gasten worden gebruikt.
 5. Alle door u en eventuele derden veroorzaakte schade aan de Crownstones komt voor uw rekening en zal op uw kosten worden hersteld. Schade als gevolg van het verloren gaan of onbruikbaar worden van een de Crownstones door brand, diefstal of andere van buiten komende oorzaken is voor uw rekening en risico en dient u aan Crownstone te vergoeden.

ARTIKEL 3. Installatie en onderhoud

 1. Crownstone zorgt voor installatiehandleidingen. U bent zelf verantwoordelijk voor veilige, en zorgvuldige installatie van de Crownstones.
 2. Crownstone zorgt ervoor dat gedurende de looptijd van de huurovereenkomst storingen digitaal worden verholpen of dat er handleidingen beschikbaar zijn om problemen te herstellen. U dient bereid te zijn hier u medewerking aan te verlenen.
 3. Van het onderhoud en het opheffen van storingen, tenzij anders is overeengekomen, zijn uitgesloten alle buiten c.q. aan Crownstone verbonden installaties en onderdelen (Randapparatuur).
 4. De kosten van het herstel van storingen zijn voor uw rekening indien de storing is veroorzaakt door uzelf of door derden als gevolg van bijvoorbeeld ondeskundig gebruik of wijzigingen die niet door of namens Crownstone zijn voorgeschreven.

MODULE 3 - AANSCHAF VAN CROWNSTONE

 1. De algemene voorwaarden met betrekking tot de aanschaf van Crownstone als product staan beschreven in het document “Algemene Voorwaarden” (bron online).
 2. De algemene voorwaarden voor het Abonnement zijn niet van toepassing op het product en de algemene voorwaarden voor aanschaf van het product zijn niet van toepassingen op het Abonnement.

MODULE 4 - INSTALLATIE VAN CROWNSTONE

ARTIKEL 1. Installatie

 1. U verzorgt zelf de installatie van de Crownstones, het installeren van de smartphone app, en het configureren van het Crownstone netwerk. Crownstone is niet verantwoordelijk voor het demonteren van de Crownstones en het in oorspronkelijke staat herstellen van de bedrading.
 2. Voordat u start met de installatie, controleer of er is voldaan aan alle randvoorwaarden zoals vermeld in artikel 3.2 van Module 1. Indien er niet is voldaan aan de randvoorwaarden besluit Crownstone tijdig te informeren.
 3. Op het moment dat u de Crownstones actief maakt in de app, gaat u akkoord met de installatie.

MODULE 5 - HET ABONNEMENT

ARTIKEL 1. Begin en einde van een Abonnement

 1. De ingangsdatum van een Abonnement is de datum van activatie van de Crownstones.
 2. Een Abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij u met Crownstone een bepaalde looptijd heeft afgesproken.
 3. U kunt uw Abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment opzeggen. Een Abonnement met een looptijd van langer dan één jaar, kunt u na het eerste jaar op elk moment opzeggen. U heeft altijd 30 dagen opzegtermijn.
 4. Een Abonnement dat is aangegaan voor een bepaalde looptijd, zal na afloop van die looptijd automatisch worden omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij u het Abonnement beëindigt.
 5. Na beëindiging van het Abonnement, eindigt tegelijkertijd het bijbehorende Gebruiksrecht zoals wordt bedoeld in artikel 1 van Module 6.
 6. Crownstone mag een Abonnement of een aparte Dienst beëindigen als deze niet langer door Crownstone wordt aan­geboden. Hierbij geldt een opzeg­termijn van 30 dagen.
 7. De uitvoering van een Abonnement kan door Crownstone worden opgeschort of gestaakt, als u uw verplichtingen richting Crownstone niet nakomt. U ontvangt eerst een herinnering met een termijn om alsnog na te komen. Crownstone hoeft hierbij geen schade aan u te vergoeden. Crownstone kan het Abonnement (buitengerechtelijk) ontbinden, ook als het niet aan u toe te rekenen is dat u niet nakomt. Dit doet niets af aan de overige rechten van Crownstone, zoals het recht om schadevergoeding te eisen.
 8. Als Crownstone een Abonnement staakt, opschort of ontbindt op grond van lid 7 van dit artikel, blijven door u te betalen bedragen verschuldigd en kan Crownstone deze onmiddellijk van u opeisen.

ARTIKEL 2. Ondersteuning bij vragen, storingen en problemen

 1. Voor (algemene) vragen, (het verhelpen van) storingen en/of (het oplossen van) problemen met betrekking tot de werking of gebruikmaking van de Crownstones, de Abonnementen, Diensten, Software en Servicewerkzaamheden biedt Crownstone de volgende ondersteunings­mogelijkheden: a) online ondersteuning; b) ondersteuning per email; en c) telefonische ondersteuning.
 2. Aan eventueel door Crownstone te bieden ondersteuning kunnen (extra) kosten zijn verbonden die onder meer afhankelijk zijn de aard van de vraag, de storing of het probleem.
 3. Wanneer online ondersteuning, ondersteuning per e-mail of telefonische ondersteuning niet leidt tot het oplossen van de storing of het probleem van de Crownstones, dan bepaalt Crownstone de vervolgprocedure. Eventueel wordt een afspraak gemaakt om de Crownstones met een gelijkwaardig product te vervangen zoals vermeld in artikel 1.1 in Module 2. Voordat er kosten in rekening worden gebracht wordt hierover altijd vooraf met u overlegd.
 4. Crownstone geeft geen verdere ondersteuning als blijkt dat de storing of het probleem te wijten is aan: a) apparatuur verbonden aan de Crownstone, b) verouderde of niet toereikende bekabeling, c) verkeerd gebruik van de Crownstone, d) een gebrekkige internet verbinding. Crownstone verwijst in dit geval naar de desbetreffende professionele partijen.
 5. U bent gehouden om in geval van storingen of problemen alle redelijke medewerking te verlenen. Alle extra kosten doordat u niet behoorlijk en/of op tijd uw medewerking verleent, zijn voor uw rekening. U vrijwaart Crownstone van alle vorderingen van derden in dit verband.
 6. Adviezen en suggesties van Crownstone over de werking of het gebruik van de Crownstones, het Abonnement, een Dienst, het beantwoorden van een vraag en/of het oplossen van een storing of een probleem, worden naar beste weten verstrekt maar zonder dat een bepaald resultaat wordt gegarandeerd.
 7. Onder Crownstone wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan een bij de werkzaamheden ingeschakelde derde die voor of namens Crownstone de werkzaamheden verricht.

MODULE 6 - DE SOFTWARE

ARTIKEL 1. Het Gebruiksrecht

 1. U krijgt een niet-exclusief Gebruiksrecht op de Software voor persoonlijk en privégebruik volgens de voor­ waarden van deze Module 6. Het Gebruiksrecht geldt alleen voor het doel waarvoor het aan u is verleend en volgens de voorwaarden in de Overeenkomst. Het eigendom van de Software blijft van Crownstone. Er worden door Crownstone geen intellectuele eigendomsrechten aan u overgedragen.
 2. Een deel van de Software werkt alleen indien er door u een Abonnement is afgesloten. Zonder Abonnement werkt enkel de Switchcraft functie van de Crownstones.
 3. Het Gebruiksrecht op Software ten behoeve van de Switchcraft functie gaat in op het moment dat de Crownstones worden geïnstalleerd en geldt zolang de Crownstones in uw bezit zijn.
 4. Het Gebruiksrecht op overige functionaliteiten geldt vanaf het moment dat een Abonnement is geïnstalleerd en geactiveerd en geldt voor de duur van het Abonnement.
 5. Het Gebruiksrecht op Software en Diensten dat u verkrijgt bij een Abonnement is niet overdraagbaar. Dit wil zeggen dat uw recht om deze Software en de Diensten te gebruiken niet door u aan iemand anders kan worden overgedragen, direct of indirect voor het gebruik van die andere of dat van andere derden. Het Gebruiksrecht geeft geen automatisch recht op toekomstige upgrades, updates of supplementen van de Software en/of de Diensten, tenzij Crownstone specifiek heeft aangegeven of er is overeengekomen dat er wel een automatisch recht bestaat.
 6. Met gebruik van de Crownstones maakt u (ook) gebruik van Software en/of Diensten van derden (fabrikanten, leveranciers en/of licentiegevers).

ARTIKEL 2. Overige bepalingen in verband met de Software

 1. Crownstone garandeert niet dat de Software te allen tijde foutloos en ononderbroken zal functioneren.
 2. Crownstone heeft het recht om de Software (derden)functionaliteiten/of content ( inclusief geschiktheid bepaalde functies) zonder voorafgaande aankondiging veranderen. Crownstone vergoedt geen kosten en is niet aansprakelijk voor dergelijke veranderingen.
 3. U stemt er mee in dat u zich geen toegang tot de Crownstones en/of de Diensten zal (doen) verschaffen op andere wijze dan met behulp van het gebruik van de Software en/of middelen, die door Crownstone of haar licentiegevers voor de toegang ervan worden geleverd.
 4. Bepaalde data, informatie, (derden) functionaliteit, materialen en/of content die via de Crownstones, de Software en/ of een Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Crownstone kan links naar websites van deze derden opnemen om u van dienst te zijn. Crownstone is niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de inhoud of de juistheid daarvan. Crownstone geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot materialen, producten, websites of diensten van derden.
 5. U mag geen enkele aanduiding in verband met intellectuele eigendomsrechten of wettelijk verplichte aan­ duidingen, markeringen en/of (merk) tekens, zoals de CE-markering van de Crownstones verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen.
 6. De Software voldoet in belangrijke mate aan de gebruikershandleiding en door Crownstone schriftelijk opgegeven specificaties. Alleen als de Software substantieel van de gebruikshandleiding of opgegeven specificaties afwijkt, zal Crownstone - naar keuze van Crownstone - (i) de Software herstellen of vervangen; of (ii) aanwijzingen geven voor het wijzigen van de Software ofwel (iii) een update van de Software aanbieden. aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik van producten van derden in combinatie met de Crownstones.

MODULE 7 - PRODUCTEN VAN DERDEN

ARTIKEL 1. Voorwaarden voor gebruik producten van derden

 1. Crownstone geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor gebruik van producten van derden via of in combinatie met de Crownstones. Het gebruik van producten van derden is voor uw eigen rekening en risico en op dit gebruik zijn de voorwaarden van de betreffende derden van toepassing. Crownstone is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik van producten van derden in combinatie met de Crownstones.
 2. Crownstone garandeert niet dat producten van derden ongestoord werken in combinatie met de Crownstones.
 3. Indien u vragen heeft over of als er een probleem is met de werking van de producten van derden dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met de leverancier van het betreffende product, tenzij Crownstone voor het specifieke product ondersteuning verleent.

MODULE 8 - CONTACT

Vragen over onze Algemene Voorwaarden voor het Crownstone Abonnement kunnen worden gestuurd naar .